Obchodné podmienky


Obchodné podmienky, reklamačné podmienky a podmienky ochrany osobných údajov


1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné a reklamačné podmienky sú v súlade s ustanoveniami zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v plnom znení (ďalej len "občiansky zákonník"), zákona č.
250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane spotrebiteľa"),
zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaj tovaru alebo poskytovaní služieb na
základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane
spotrebiteľa pri predaji na diaľku").

Obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce
z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ako prevádzkovateľom internetového
obchodu, ktorým je KRYHA, s.r.o., so sídlom Kráľovská 796/43, 927 01 Šaľa, IČO: 56455053,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č. 48941/T (ďalej len
„predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke
elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:
KRYHA, s.r.o.,
Kráľovská 796/43, 927 01 Šaľa,
IČO 53455053
DIČ 2121379799
IČ DPH SK2121379799
Telefón: +421 905 428 575
Email: info@kryhasro.sk
info@latkybymichelle.sk

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P.O.BOX 49/A,
950 50 Nitra 1
www.soi.sk
www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhova-ziadosti.soi

1.1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej
zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a upravujú vzájomné práva medzi
predávajúcim a kupujúcim, ktorí uzatvárajú kúpnu zmluvu prostredníctvom webového
rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese
www.latkybymichelle.sk (ďalej len "internetový obchod"). Odlišné dojednania v kúpnej
zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

1.2. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

1.3. Informácie o tovare, vrátane jeho hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivých
tovaroch v katalógu a zobrazená kúpna cena za tovar zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo
výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za
prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri
konkrétnom tovare nie je uvedené inak a sú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v
internetovom obchode.

1.4. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na
internetovej stránke elektronického obchodu, ktorý prevádzkuje. Zmena ceny tovaru sa
nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo
k dodaniu tovaru.

1.5. Prípadné zľavy z kúpnej ceny nemožno vzájomne kombinovať, ak sa nedohodne
kupujúci s predávajúcim inak.

1.6. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a
dodaním tovaru.

1.7. V prípade, že predávajúci nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych
predpisoch Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev alebo v týchto obchodných
a reklamačných podmienkach, môže si kupujúci uplatniť svoje právo voči predávajúcemu
prostredníctvom príslušného súdu.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme
vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho, ktorým zaslal
návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k
tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v objednávke (ďalej
len „objednávka“).

2.2. Kupujúci realizuje objednávku tovaru týmito spôsobmi:
• prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu
• vyplnením objednávkového formulára bez registrácie

2.3. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov alebo jednotiek tovaru,
spôsob platby za tovar a spôsob doručenia tovaru.

2.4. Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu
oznámenie o prijatí objednávky, ktorým predávajúci potvrdzuje prijatie objednávky (ďalej len
„potvrdenie doručenia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade
potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky. Kúpna zmluva je
uzatvorená až po prijatí objednávky predávajúcim.

2.5. Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená
objednávka, nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

2.6. Potvrdenie doručenia objednávky a potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim
môžu byť súčasťou jedného mailu.

2.7. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom
informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich
sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok, predovšetkým:

a) o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby informoval na príslušnej stránke
elektronického obchodu predávajúceho,
b) o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných
podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu
predávajúceho,
c) o telefónnom čísle a adrese elektronickej pošty predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré
sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim,
d) o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby,
podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných
podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu
predávajúceho,
e) o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných
daní, alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť
vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, balné,
poštovné a iné náklady a poplatky, alebo ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť
vopred, o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť,
f) o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci
zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a
vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných
článkoch týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na
príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
g) o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri
uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy,
h) o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy, v zmysle č. 10 týchto obchodných
a reklamačných podmienok, formulár je prílohou týchto obchodných podmienok
i) že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru
predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri
predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo
zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku"), a ak
odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu
nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval v čl. 10 týchto obchodných a
reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického
obchodu predávajúceho,
j) o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie
podľa § 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi
od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6
Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v čl. 10 týchto obchodných
a reklamačných podmienok,
k) o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v čl.
10 týchto obchodných a reklamačných podmienkach,
l) o poučení o zodpovednosti predávajúceho za chyby tovaru alebo služby podľa ust.
§ 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v čl. 8 týchto obchodných a reklamačných
podmienkach
m) o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na
žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z
kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej
stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných
podmienkach.

2.8. Ak predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo
iných nákladov podľa bodu 2.6. písm. e) týchto obchodných a reklamačných podmienok alebo
o nákladoch na vrátenie tovaru podľa bodu 2.6. písm. i) týchto obchodných a reklamačných
podmienok, kupujúci nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:

a) dodať na základe potvrdenej objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve,
kvalite a lehote a zabaliť ho alebo pripraviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho
uchovanie a ochranu,
b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
c) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe
všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané
platnými právnymi predpismi SR (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list,
daňový doklad).

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za
dodaný tovar.

3.3. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci
dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito
obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci
povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od
kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať
objednávku môže kupujúci doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu
alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa
doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu
na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci v
primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od
kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci
už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu
alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť
zaplatiť kúpnu cenu.

4.2. Kupujúci je povinný:

• prevziať objednaný a dodaný tovar,
• zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane
nákladov na doručenie tovaru,
• potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej
osoby.

4.3. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste
dohodnutom zmluvnými stranami.


5. Dodacie a platobné podmienky

5.1. Dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície je uvedená na internetovej stránke
elektronického obchodu.

5.2. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný
dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.
Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve,
aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani
v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

5.3. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím
lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.

5.4. Zobrazenie tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje
predávajúci sa môže farebne líšiť. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na
kvalite používaného monitora, resp. iného Vami používaného zariadenia.

5.5. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je predávajúcim alebo jeho
zástupcom, povereným doručiť tovar, a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve, alebo iným
spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „miesto“). Kupujúci je povinný prevziať
tovar v časovom rozsahu, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť
tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním
tovaru (ďalej len „časový rozsah“).

5.6. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto a v časovom rozsahu,
kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú
splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o
zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie
tovaru je povinná predložiť predávajúcemu kópiu akceptácie objednávky. Tovar sa považuje
za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru
kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou
osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení
a odovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.

5.7. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po
doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie nedostatku
tovaru je zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu
a povahe nedostatku tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe
takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci
odmietnuť prevziať dodaný tovar s chybou alebo potvrdiť doručenie tovaru s chybou a
následne v zmysle čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu
chýb tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať
dodaný tovar s nedostatkom, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru
predávajúcemu znáša predávajúci.

5.8. Predávajúci objednaný tovar zasiela prostredníctvom Slovenskej pošty a.s.
a spoločnosti Packeta Slovakia s.r.o.

5.9. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v
bode 5.2. týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný
vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od
kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.

5.10. Platby za tovar a poštovné:

a) Objednaný tovar zasielame na adresu udanú kupujúcim v objednávke. Pri dodávke na
dobierku zaplatí kupujúci plnú sumu pri preberaní dobierky doručovateľovi zásielky. Pri
platbe vopred bude zásielka expedovaná po prijatí platby na náš bankový účet.
b) Cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru môže kupujúci uhradiť nasledujúcimi
spôsobmi:

- bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho vedený vo VÚB a.s. na
  číslo účtu SK34 0200 0000 0044 2048 9058, SWIFT kód: SUBASKBX
- dobierkou pri odovzdaní tovaru
- v hotovosti pri osobnom odbere.

6. Kúpna cena

6.1. Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je
uvedená v objednávke (ďalej len "kúpna cena).

6.2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na
doručenie tovaru v hotovosti, dobierkou v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným
prevodom na účet predávajúceho, uvedený v potvrdení objednávky alebo na internetovej
stránke predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru.

6.3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom,
za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote
podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.5. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania
tovaru na miesto a zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach,
predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.

6.6. Náklady spojené s montážou a vynesením tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene
a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1. Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na
kupujúceho. Kupujúci, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona,
nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo
tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho
zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci
umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za nedostatky, záruka, reklamácie)

8.1. Ak ide o chybu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne,
včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť.

8.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu tovaru.

8.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybný tovar za tovar bez
chýb a poškodení, ak sa s kupujúcim tak dohodne.

8.4. Ak ide o chybu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol
riadne užívať ako vec bez nedostatku, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo
od kúpnej zmluvy odstúpiť.

8.5. Ak ide o iné neodstrániteľné chyby, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
tovaru.

8.6. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622
Občianskeho zákonníka (bod 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok) a
právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 8.4. až 8.5. týchto
obchodných a reklamačných podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné
podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal
možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

8.7. Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je
povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho.

8.8. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho,
teda čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený s
reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane
údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust.
§ 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon"),
v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné
podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal
možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.

8.9. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo
forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu
predávajúceho.

8.10. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za chybu tovaru týkajúcu
sa len tovaru, ktorý vykazuje chyby, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci,
vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

8.11. Ak tovar vykazuje nedostatok, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni
predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne
predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa
bodov 8.1. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ďalej len „Oznámenie o
uplatnení reklamácie“), napr. vo forme písomnej alebo elektronickej reklamácie. Predávajúci
odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci
nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky
požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah chyby tovaru; kupujúci zároveň
uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje.

8.12. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína
dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

a) doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,
b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

8.13. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie
tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej
podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované nedostatky tovaru a ešte raz poučí
spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.1. až 8.3. týchto obchodných a
reklamačných podmienok (ust. § 622 Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu vyplývajú
z bodu 8.4. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 623 Občianskeho
zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie,
predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie
je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však
spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí
doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

8.14. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. §
623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom
rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv
v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená
osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v
zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch,
najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa
začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo
určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť
aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia
reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy
odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

8.15. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej
zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca
alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo
stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok
odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na
odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

8.16. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy
a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení
reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar
zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady
odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady
znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným
posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže
reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba
neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej
reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým
súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

8.17. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za chyby, o ktorých bol
predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k
okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

8.18. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť chybný tovar za iný tovar bez chýb s
rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné
ťažkosti.

8.19. Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru:

a) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za chybu
tovaru do konca záručnej doby tovaru,
b) ak je chybou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
c) ak chyba tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou
intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu
tovaru,
d) ak poškodenie tovaru vzniklo neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním
starostlivosti o tovar,
e) ak chyba tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním
v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami
obvyklého používania tovaru,
f) ak chyba tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými
udalosťami,
g) ak chyba tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
bežným opotrebením. Ide hlavne o opotrebovanie, nedodržanie pokynov na pranie
a údržbu, preťažovaním tovaru,
h) ak chyba tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom alebo iným
zásahom vyššej moci,
i) ak chyba tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
Ak zásielka nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú chybu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou
zásielky pri doručení tovaru a ktorú bezodkladne neoznámil zástupcovi predávajúcemu v
súlade s bodom 5.7. týchto reklamačných a obchodných podmienok, neskoršie reklamácie
tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované chyby mal tovar už
v čase jeho prevzatia kupujúcim.

8.20. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z
nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
f ) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

8.21. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení
reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia
reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo
donáškovej služby, resp. prostredníctvom e-mailu. O výsledku vybavenia reklamácie bude
predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania
telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

8.22. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne
prípady stanovená záručná doba iná.

8.23. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu
záručnej opravy tovaru.

8.24. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená
informácia o výmene tovaru a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej
zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná
doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

8.25. Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia
kupujúceho podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim
spôsobom:

a) predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo
b) predávajúci poškodený tovar vymení.

8.26. Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu a kupujúci neurčí bezodkladne podľa bodu 8.14.
týchto reklamačných a obchodných podmienok, aký spôsobom má byť reklamácia vybavená,
predávajúci reklamáciu vybaví odstránením nedostatku.

8.27. Pokiaľ sa jedná o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú
odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, ktoré bránia tomu, aby
mohol byť tovar riadne užívaný bez chyby, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia
kupujúceho podľa bodu 8.14. týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu
nasledujúcim spôsobom:

a) výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov,
alebo
b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu
vrátením kúpnej ceny za tovar.

8.28. Pokiaľ sa jedná o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú
odstrániteľnú chybu alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, ktoré bránia tomu, aby
mohol byť tovar riadne užívaný bez chyby a kupujúci bezodkladne neurčí podľa bodu 8.14.
týchto reklamačných a obchodných podmienok, aký spôsobom má byť reklamácia vybavená,
predávajúci reklamáciu vybaví výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších
technických parametrov

8.29. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené v Oznámení o uplatnení
reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa bodu 8.11. týchto reklamačných
a obchodných podmienok.

8.30. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt
jednej odstrániteľnej chyby viac ako dvakrát.

8.31. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb považuje výskyt
viac ako troch rôznych odstrániteľných nedostatkov súčasne.

8.32. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie chyby tovaru je po tom, ako využil
svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie chyby tovaru podľa bodu 8.1. týchto
reklamačných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie
už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu (nie chybu rovnakého druhu)
uplatňovať reklamáciu opakovane.

8.33. Ustanovenia čl. 8 týchto reklamačných a obchodných podmienok výslovne neplatia pre
subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

8.34. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho
reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na
predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie
zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať
návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č.
391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s
predávajúcim KRYHA, s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P.O.BOX č. 29,
827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v
zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva
Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo
voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa
obráti.

8.35. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť
platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

9. Osobné údaje a ich ochrana

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný
oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska
vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný
oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO,
IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.

9.3. Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj
zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti
"Registrácia" a „Môj účet“.

9.4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/45/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“) a ust. § 10 ods. 3
písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), predávajúci ako prevádzkovateľ
bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho
súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude
vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných
údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako
jedna zo zmluvných strán.

9.5. Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s obchodnými podmienkami a podmienkami
ochrany osobných údajov a poveruje predávajúceho aby spracoval a uschovával jeho osobné
údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti
predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na
ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch,
týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných
tovaroch.

9.6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a
nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

9.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude
získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

9.8. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ nebude získavať
osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené v týchto obchodných a reklamačných podmienkach
osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý
zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi,
ktoré boli získané na iné účely.

9.9. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas podľa bodu 9.5 týchto reklamačných a
obchodných podmienok na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov
kupujúceho. Predávajúci o splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu
osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať
kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania
súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

9.10. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred
odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a
nezameniteľným spôsobom oznámil:

a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných
podmienok,
b) kontaktné údaje predávajúceho, resp. zodpovednej osoby predávajúceho,
c) účel spracúvania osobných údajov, ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi
predávajúcim a kupujúcim a právny základ spracúvania osobných údajov,
d) že požadované osobné údaje na účely uzavretia kúpnej zmluvy a riadneho vybavenia
a doručenia objednávky je kupujúci povinný poskytnúť,
e) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu
objednaný tovar tak, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov
osobných údajov ak existujú,
f) že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého
bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a v
rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH, číslo telefónu a mailovú
adresu ak je kupujúci právnickou osobou,
g) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm. f) ZnOOÚ, že oprávneným záujmom, ktorý
predávajúci sleduje, je priamy marketing,
h) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie.

9.11. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a
bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu, ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným
právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej
osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu,
služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

9.12. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,
b) účel spracúvania osobných údajov,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v
informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu,
d) identifikačné údaje predávajúceho
e) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné
údaje na spracúvanie,
f) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,
g) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania
osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jeho práv a právom chránených
záujmov,
h) poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak
predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11
ZnOOÚ, oznámi mu aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné
údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie,
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci
oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá a upovedomí ju o
následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
i) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú
predmetom spracúvania,
j) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom
spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
k) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu
ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR.

9.13. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať
voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané
na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZnOOÚ na účely priameho
marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZnOOÚ na účely priameho
marketingu.

9.14. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať
voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ
vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní
do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade
takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a
preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje,
ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď,
ako to okolnosti dovolia.

9.15. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má
právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho,
ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá
výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má
právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od
automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho
vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená
osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote
podľa ods. 9.18. týchto Obchodných podmienok. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak
to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených
záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie
zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho,
alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie
oprávnených záujmov kupujúceho.

9.16. Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje
svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou
poštou kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.

9.17. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať
o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na
právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

9.18. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa tohto čl. týchto
obchodných a reklamačných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám kupujúceho podľa
ZnOOÚ a písomne ho informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti alebo požiadavky.

9.19. Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 28 ods. 2 ZnOOÚ predávajúci bezodkladne
písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov.

9.20. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3
a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje
kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu
príjemcov:

Slovenská pošta a.s,
Packeta Slovakia s.r.o. ,
Shoptet, a.s.

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z
dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ
tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré
znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo
z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho
spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito
obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je
povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť
kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy
(stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov
uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci
povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote
14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

10.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. §
7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon
o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo
dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu
nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti
podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.3. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným
spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu
potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

10.4. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená
tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia
tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného
dielu alebo posledného kusu,
c) na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa
prevzatia prvého dodaného tovaru.

10.5. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred
začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej
zmluvy, predmetom ktorej je kúpa personalizovaného tovaru na objednávku po úhrade za
daný tovar, bez výslovného súhlasu predávajúceho, s výnimkou, kedy kupujúci uplatňuje svoje
práva podľa čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok.

10.6. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom
nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na
inom trvanlivom nosiči. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak
oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň
lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a
reklamačných podmienok musí obsahovať najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum
objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie,
najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

10.8. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zruší sa od začiatku aj každá doplnková zmluva
súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné
požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem
úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane
spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby
a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

10.9. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo
dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho
odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To
neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním
poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných
podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v
posledný deň lehoty.

10.10. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej
dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.

10.11. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci je
povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o
odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej
zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných
nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu
týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým
kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si
tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

10.12. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej
predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám
alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri
predaji na diaľku.

10.13. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého
zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností
a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci
nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm.
h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.14. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom,
aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe
vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

10.15. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je
používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:

a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v
skutočnej výške,
b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do
pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru. Kupujúci je
povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok uhradiť
predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou
tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

10.16. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci
nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru
vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
b) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, alebo
počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
c) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie
začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený
o tom že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

10.17. Ustanovenia čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia
pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

11. Záverečné ustanovenia

11.1. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí
mať písomnú formu.

11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme
e-mailových správ.

11.3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú
príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom
obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo
veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa
pri predaji na diaľku.

11.4. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu
uzavretím kúpnej zmluvy.

11.5. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil,
že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel
ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

Príloha č. 1

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
Adresát:

KRYHA, s.r.o.
Prevádzkovateľ internetového obchodu www.latkybymichelle.sk
Kráľovská 796/43
Šaľa, 927 01
info@latkybymichelle.sk
+421 905 428 575

Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy na tovar/od zmluvy o poskytnutí
služby* s nasledovnými údajmi:

Číslo objednávky:
Popis tovaru/služby:
(alternatívne ako prílohu k formuláru vložte kópiu objednávky)
Dátum objednania tovaru/služby:
Dátum prijatia tovaru/služby:
Meno spotrebiteľa:
Adresa spotrebiteľa:
Dátum ..................                                      Podpis spotrebiteľa.....................
(ak sa formulár podáva v listinnej podobe)

* Nehodiace sa prečiarknite.

 


Príloha č. 2

Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy
Máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na
odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s
výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy
nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením
(napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese KRYHA, s.r.o., prevádzkovateľ
internetového obchodu www.latkybymichelle.sk, Kráľovská 796/43, Šaľa, 927 01,
info@latkybymichelle.sk, +421 905 428 575

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí
prílohu č. 1 obchodných a reklamačných podmienok. V prípade záujmu máte možnosť vyplniť
a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné
vyhlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy aj elektronicky prostredníctvom e-mailu na našu emailovú adresu info@latkybymichelle.sk. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e-mailom.

Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva
na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej
zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili
v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie
tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je
najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame ani na náklady za doplnkové služby, ak
boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu. Platby Vám budú vrátené bez
zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie
o odstúpení od kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste
použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez
účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu
adresu, alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo
nastane skôr.
Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na adresu sídla spoločnosti bez zbytočného odkladu
a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy.
Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.
Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek
zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do
momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a
funkčnosti tovaru.